Sprawozdanie

z realizacji zadań  Zielonej Szkoły

zorganizowanej

w II Liceum Ogólnokształcącym

im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku

w dniach 27, 28, 29. 05. 2004 r

na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni oraz w Rynie

W przedsięwzięciu, jakim była Zielona Szkoła, wzięło udział 39 uczniów klas II o profilu przyrodniczym, a także finaliści szkolnego konkursu wiedzy przyrodniczej, II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. W zajęciach na stałe, przez trzy dni, uczestniczyły nauczyciele biologii (Anna Dec, Ewa Downar) i geografii (Dorota Małek), na tomista nauczyciele fizyki (Jan Rommel) i chemii (Irena Sekuła) dojeżdżali na swoje zajęcia do ośrodka w Rynie.

Móc chronić i zrozumieć potrzeby środowiska naturalnego własnego regionu, to podstawowy cel, jaki osiągnęli uczestnicy zajęć. Ponadto młodzież pogłębiła swoja świadomość ekologiczna poprzez powiązanie teoretycznych zajęć lekcyjnych z praktyką w terenie.

W trakcie zajęć uczniowie wykonali następujące zadania:

·        ocenili jakość wód w zlewni rzeki Krutynia

·        rozpoznawali źródła zanieczyszczeń

·        wskazywali źródła zanieczyszczeń

·        poznawało sposoby zapobiegania degradacji wód

·        poznali środowisko przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach kameralnych (praca z mapami topograficznymi, opracowywanie zielnika) jak i w terenie (poszukiwanie porostów, pobieranie próbek wody, gleby, i in.). Każdy z uczestników na początku zajęć otrzymał karty pracy, które musiał skrupulatnie wypełniać, a po zakończonych ćwiczeniach oddać nauczycielowi do oceny. W większości uczniowie wykonali prace poprawnie. Teczki z kartami prac zostały, po sprawdzeniu i ocenieniu, oddane uczniom, jako dowód ich pracy.

Wszystkie zaplanowanie zadnia zostały zrealizowane w 100%.  

Opracowała - Dorota Małek

Powrót do strony głównej