Do 28 lipca wnioski | Zagospodarowanie ul. Róży Wiatrów

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu
przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku

 

Przypominamy, że do dnia 28 lipca 2023 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gizycko.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do dnia 28 lipca 2023 r.

 

Zgodnie z art. 40  ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Giżycku,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem  elektronicznym na adres e-mail:  urzad@gizycko.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę podmiotu), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Giżycka. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz niespełniające powyżej wskazanych warunków nie zostaną rozpatrzone.

 

Załącznik graficzny szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.