Sport

Sport

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Nagrody w dziedzinie SPORTU

Fala

Nagrody sportowe Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych oraz szkół. Nagrody trafiają do zawodników sportów indywidualnych i drużynowych, wyróżniających się nieprzeciętnymi wynikami, ich trenerów, a także działaczy na rzecz rozwoju kultury fizycznej. 

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ

DO 31 STYCZNIA KAŻDEGO ROKU!


Zasady przyznawania wyróżnień i nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie sportu:

 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  - radnych,
  - związków sportowych,
  - organizacji pozarządowych,
  - klubów sportowych,
  - trenerów.
 2. Wnioski w sprawie przyznania wyróżnień i nagród składa się do dnia 31 stycznia każdego roku.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
 4. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  - złożenia po terminie,
  - cofnięcia przez wnioskodawcę,
  - rezygnacji kandydata,
  - braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.
 5. Wyróżnienia przyznaje się wyłącznie w formie rzeczowej.
 6. Nagrody przyznaje się w formie rzeczowej oraz pieniężnej.
 7. Nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane:
  - zawodnikom sportów indywidualnych, którzy posiadają licencję sportowca oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu co najmniej mistrzostw Polski, osiągając co najmniej trzecie miejsce,
  - zawodnikom sportów drużynowych jedynie w przypadku, gdy drużyna awansowała do wyższej klasy lub utrzymała się na dotychczasowym szczeblu rozgrywek, z zastrzeżeniem, że trenerzy lub kluby sportowe mogą zgłosić do pięciu osób z klubu (do wniosku należy dołączyć licencję związku sportowego),
  trenerom,
  - działaczom na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
 8. Nagroda finansowa nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 9. Zawodnikom dyscyplin zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 30% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny, określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w punkcie 8.
 10. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.

 

 

Warunkiem niezbędnym jest złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z klauzulą informacyjną
 (wniosek .pdf) (wniosek .doc)


Wypełnione wnioski należy złożyć osobiście lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko do 31 stycznia 2024 r.

 

UWAGA: po złożeniu wniosku w wersji papierowej, prosimy o niezwłoczne przesłanie wniosku w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl , najpóźniej do 6 lutego 2024 r. 

 

 

 

Zasady określa:

 1. Zarządzenie nr 1058/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie dorocznych nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko
 2. Zarządzenie nr 517/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z 12 stycznia 2018 r.
 3. Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013 - Uchwała z 2013 roku uchyla zapisy uchwały z roku 2010, dotyczące stypendiów sportowych. Obowiązujące są natomiast zapisy dotyczące przyznawania nagród.
 4. Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym (w związku z ustawą o sporcie z 25 czerwca 2010 r. nie obowiązują zapisy dotyczące stypendiów sportowych)

 


 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRZYZNANE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH


2023 | 2022 | 2021 | 2020/1 | 2020/2 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010/1 |  2010/2 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006