Projekt planu zagospodarowania | Róża Wiatrów

WPI.6721.2.2023.AF                                                                                   Giżycko, dnia 6 lipca 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GIŻYCKA

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977)

 

ZAWIADAMIAM

o podjęciu przez Radę Miejską w Giżycku Uchwały nr LXXXV/62/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ul. Róży Wiatrów w Giżycku. 

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w terminie do dnia 28 lipca 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: urzad@gizycko.pl lub
za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego można składać w terminie do dnia 28 lipca 2023 r.

 

Zgodnie z art. 40  ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Giżycku,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem  elektronicznym na adres e-mail:  urzad@gizycko.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko (nazwę podmiotu), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Giżycka. Wnioski złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz niespełniające powyżej wskazanych warunków nie zostaną rozpatrzone.

 

Załącznik graficzny szczegółowo określający granice planu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce „Komunikaty”.

 

Z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji

Adam Baran

 

 

Powyższą informację zamieszcza się:

  1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku,
  3. na stronie www.gizycko.pl.