Giżycka Karta Mieszkańca

Giżycka Karta Mieszkańca

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Programu

Fala

REGULAMIN GIŻYCKIEJ KARTY MIESZKAŃCA


 


I. Postanowienia ogólne


 1. Giżycka Karta Mieszkańca zwana dalej „GKM” upoważnia uprawnionego posiadacza GKM, zwanego dalej „Beneficjentem” do korzystania z oferowanych przez Organizatora Programu GKM – Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14 ulg i zwolnień.
 2. GKM potwierdza uprawnienia Beneficjenta do korzystania z ulg i zwolnień aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie GKM, zwanych dalej Partnerami Programu.
 3. GKM wydawana jest w formie plastikowej zindywidualizowanej, imiennej karty według wzoru określonego przez Organizatora Programu.
 4. Beneficjentem może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki jej otrzymania (pkt. II.1 Regulaminu) i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. GKM jest własnością Organizatora Programu i wydawana jest Beneficjentowi nieodpłatnie na okres 5 lat. Okres ważności GKM nie jest tożsamy z pierwotnym okresem na jaki została wydana GKM.
 6. W razie zagubienia, utraty karty lub jej zniszczenia duplikat wydaje się za opłatą w wysokości 30 zł. W przypadku zmiany danych osobowych duplikat GKM wydawany jest nieodpłatnie.
 7. Aktualna informacja o punktach obsługi Programu dostępna będzie na stronie internetowej www.mojegizycko.pl oraz na tablicach informacyjnych i materiałach reklamujących Program.
 8. Administratorem danych osobowych, gromadzonych wyłącznie w związku z realizacją Programu jest Burmistrz Miasta Giżycka z siedzibą w Giżycku, al. 1 Maja 14. Administrator danych osobowych działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ma prawo w drodze umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych. Każdy Beneficjent – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Osoba przystępująca do Programu oraz Beneficjent zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Beneficjentowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.

II. Warunki wydawania GKM


 1. Do otrzymania GKM uprawnieni są: a. każdy mieszkaniec Giżycka, który: - rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Giżycku i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko lub -otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku, b. członkowie rodziny osoby wymienionej w pkt. a, nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest miasto Giżycko: -  współmałżonek - dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia.
 2. Wnioski o wydanie GKM oraz dystrybucja GKM prowadzona jest: a. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, parter pokój nr 7 (składanie wniosków, wydawanie kart) b. w Biurze Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, I piętro pokój nr 116 (weryfikacja wniosków) c. w innych punktach wskazanych przez Organizatora Programu.
 3. GKM wydawana jest na podstawie wniosku, którego wzór określa Organizator Programu.
 4. Przy składaniu wniosku osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego należy przedłożyć do wglądu: - dokument tożsamości, - pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3, - w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).
 5. Istnieje także możliwość złożenia wniosku online poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres gkm@gizycko.pl. Wiadomość e-mail powinna zawierać: - skan lub czytelne zdjęcie pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczonej przez Urząd Skarbowy w Giżycku (zawierającej prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – skan lub czytelne zdjęcie pierwszej strony PIT oraz skan lub czytelne zdjęcie Urzędowego Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie miasta Giżycka i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przesyła skan lub czytelne zdjęcie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, - w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – skan lub czytelne zdjęcie dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki (indeks lub ważna legitymację, bądź inny dokument). Po weryfikacji przez pracownika Urzędu Miejskiego i zarejestrowaniu wniosku złożonego online, załączone do wniosku dokumenty nie będą przechowywane i zostaną trwale usunięte.
 6. Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Odbiór GKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego.

III. Zasady użytkowania GKM


 1. Beneficjentom przysługują wyłącznie ulgi i zwolnienia aktualnie obowiązujące i wskazane w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu.
 2. Warunkiem do skorzystania z ulg i zwolnień jest: -  posiadanie ważnej GKM z aktualnymi danymi osobowymi, - okazanie GKM na każde żądanie przedstawicieli/pracowników Partnerów Programu.
 3. Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Programu.
 4. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby okazującej GKM przedstawiciele Partnerów Programu mają prawo żądać od Beneficjenta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. W przypadku posługiwania się GKM przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać GKM. Wówczas GKM zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu.
 6. Beneficjent GKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o każdorazowym: - zagubieniu GKM, - utraty uprawnień do posiadania GKM, - trudności technicznych z odczytaniem GKM.
 7. GKM ma charakter zindywidualizowany i nie może być użyczana lub udostępniana innym osobom. Użytkownik GKM zobowiązany jest do ochrony GKM przed jej utratą lub zniszczeniem.
 8. Organizator Programu unieważnia/blokuje GKM w sytuacji: - utraty uprawnień do posiadania GKM, - stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z GKM przez osoby nieuprawnione, - nieprzestrzegania przez użytkownika GKM postanowień niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.


 1. Beneficjent w sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę otrzymania GKM (pkt II.1) traci wszelkie uprawnienia wynikające z Programu, a GKM zostaje unieważniona.
 2. Organizator Programu zastrzega prawo weryfikacji uprawnień do GKM na każdym etapie.
 3. Organizator Programu, zobowiązuje się do: - umieszczenia wykazu Partnerów Programu na nośnikach informacyjnych Miasta Giżycka, - promowania Programu oraz Partnerów Programu na nośnikach reklamowych, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej, - informowania Beneficjentów GKM o Partnerach Programu przystępujących do Programu.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu.

 


Regulamin Programu, wzór Giżyckiej Karty Mieszkańca, wzór formularza o wydanie Giżyckiej Karty Mieszkańca, deklarację partnera oraz wzór oznaczenia siedziby określa:


Zarządzenie nr 678/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 lipca 2018


Zarządzenie nr 497/2020 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 grudnia 2020


Zarządzenie nr 839/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 lutego 2022


 


Regulamin Programu, wzór Giżyckiej Karty Weterana i Giżyckiej Karty Honorowej, wzór formularza o wydanie Giżyckiej Karty Weterana i Giżyckiej Karty Honorowej, deklarację partnera oraz wzór oznaczenia siedziby określa:


Zarządzenie nr 679/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 11 lipca